ประวัติการเป็นวิทยากร/คณะทำงาน

การจัดปรกวดระเบียบเเถวลูกเสือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง

ครูผู้ฝึกสอน : ส่งเข้าร่วมประกวดระเบียบเเถวในการเดินสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565