ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การอบรมพัฒนาตนเอง

ประวัติการอบรมพัฒนาตนเอง ลิงกืไปที่ Google sheet เป็นปีการศึกษา ตามลำดับ

การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปีการศึกษา 2563

Team (กิจกรรมการตั้งกลุ่ม)

Plan (การวางแผน อบรม ตระหนัก ศึกษารูปแบบการสอนที่สำเร็จ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

Do (กิจกรรมการรวมกลุ่มออกแบบ/แผนการจัดการเรียนรู้ )

See  (กิจกรรม เปิดชั้นเรียน นำเสนอ เป็น วงรอบ)

Reflect  (กิจกรรม การสะท้อนผล)