วิทยาการคำนวณ ม.3 ปีการศึกษา 2567

คำอธิบายรายวิชา (แทรก sheet/doc/word/pdf)

มาตรฐาน / ตัวชีวัด / ผลการเรียนรู้ (แทรก sheet/doc/word/pdf)

การบ้าน  ใบงานที่ 2

1    ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการมีการทำงานอย่างไร

2    แอปพลิเคชันคืออะไร

3    ทำไมจึงต้องพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามระบบปฏิบัติการ

4    เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันมีอะไรบ้าง

5    ทำไมจึงต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องบริการก่อนพัฒนา MIT App Inventor 2


แผนผังครูผู้สอน63.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แนวคิดเชิงนามธรรม