หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

แนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

        โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่

        บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง22203 เทคโนโลยีสารสนเทศ2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 5 หน่วย (20 แผน)  ดังรายละเอียดในเมนู แนะนำรายวิชา โดยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษา-คำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ

2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)

3. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง22203 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. นักเรียนทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้

5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้

6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน ในแต่ละหน่วย 

7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วย

8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู ดาวน์โหลดใบงาน เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดเป็นใบงานส่งครู

9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของหน่วยที่ 1

10. จากนั้นนักเรียนศึกษาหน่วยที่ 2 ซึ่งในการศึกษาในแต่ละหน่วย จะปฏิบัติเหมือนกับหน่วยที่ 1

11. เมื่อศึกษาแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู

12. เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบจากการศึกษาบทเรียนของหน่วยที่ 1 และ 2 แล้วให้เริ่มศึกษาหน่วยที่ 3  

ต่อโดยทำตามขั้นตอนในข้อ 6 

ใบความรู้ ที่ 1.1 เรื่อง

edpuzzle-Full.pdf

ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง 

edpuzzle-Full.pdf

แบบทดสอบก่อนเรียน

แหลงเรียนรู้เพิ่มเติม