ห้องเรียน

ตารางสอน ครูอุสมาน หมานจิตต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

🍀 ผลงานนักเรียน::การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL)

ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ 🌟

ขั้นสถานการณ์ท้าทาย

ขั้นสืบเสาะความรู้

ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ขั้นเสริมสร้างประสิทธิภาพชิ้นงาน

ขั้นสรุปผลและรายงานผล

ขั้นสื่อสาร แบ่งปันและชื่นชม

ครูผู้สอน

นายอุสมาน หมานจิตต์